Algemene voorwaarden Beauty Devotion

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Beauty Devotion en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 • De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

 • De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 • De schoonheidsspecialiste van Beauty Devotion zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Devotion melden.

 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Devotion 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Bij een behandeling vanuit de gemeente geldt dat de behandeling komt te vervallen. 

 • 24 uur alvorens de afspraak ontvangt de cliënt een herinneringsmail. Na ontvangst van dit bericht is het niet meer mogelijk de afspraak kosteloos te annuleren. Indien de afspraak dan toch geannuleerd wordt, wordt er 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 • Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 • Indien de cliënt niet komt opdagen zonder bericht, wordt het gehele bedrag van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 • Beauty Devotion moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 • De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

 • De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • Via de eigenaresse van Beauty Devotion kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty Devotion zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beauty Devotion je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de autoriteit persoonsgevens.

 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over het bewaren van de persoonsgegevens kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beauty Devotion via  info@beautydevotion.nl of door te bellen naar 06-87350976.

5. Betaling

 • De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 • Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

 • Als er producten zijn besteld, dan dient de cliënt deze producten alvorens middels een betaalverzoek of ter plaatse in de salon af te rekenen. Samen spreken we een dag en tijd af om deze producten op te halen.

6. Aansprakelijkheid

 • Schoonheidssalon Beauty Devotion is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van schoonheidssalon Beauty Devotion is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 • Schoonheidssalon Beauty Devotion is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van schoonheidssalon Beauty Devotion.

 • Schoonheidssalon Beauty Devotion moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 • Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Beauty Devotion de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 • Indien Schoonheidssalon Beauty Devotion en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie en retour

Schoonheidssalon Beauty Devotion geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

 • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 • Bij afname van behandelingen in kuurvorm, vervalt de geld terug garantie na het voltooien van de betaling.

 • Indien er enige ontevredenheid is over de behandelingen in kuurvorm, dient dit besproken te worden met Beauty Devotion, zodat er naar een oplossing gekeken kan worden.

9. Beschadiging en/of diefstal

 • Schoonheidssalon Beauty Devotion heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 • Schoonheidssalon Beauty Devotion meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag 

 • De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 • Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Beauty Devotion het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 • Bij Schoonheidssalon Beauty Devotion wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 • Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Beauty Devotion en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Beauty Devotion.

12. Cadeaubon

1. De cadeaubon is geldig tot een jaar na uitgifte.
2. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.
3. Bij het niet geheel gebruiken van de cadeaubon blijft het restant open staan en kan bij een volgende behandeling/aankoop gebruikt worden.

Heb je naar aanleiding van de voorwaarden vragen? Neem dan gerust contact met me op via het formulier op mijn contactpagina. Door hier te klikken kom je op deze pagina terecht. 

voorwaarden Beauty Devotion